صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ صورت های مالی میان دوره ای نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ گزارش صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مهر شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ گزارش عملکرد سالانه منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ صورت های مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰/۰۹/۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری گنجینه مهر دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک گنچینه مهر ۹ ماهه منتهی به دوره مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق مشترک گنچینه مهر برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ گزارش عملکرد سالانه منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر برای سال مالی ۱۲ منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۸۱۲/۲۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۸۱۲/۲۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۸۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ صورت های مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(حسابرسی شده)اصلاحی دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ گزارش عملکرد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ گزارش عملکرد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ صورت های مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(حسابرسی شده). دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ گزارش عملکرد مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ گزارش عملکرد مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۱۵ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۱۵ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۲۴ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۲۴ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ گزارش عملکرد مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ گزارش عملکرد مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ گزارش عملکرد دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰آذر۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ صورتهای مالی دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰آذر۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ گزارش عملکرد ۱۳۹۵/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ صورت های مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ گزارش عملکردشش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۱۹ ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۱۹ ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ گزارش عملکرد ۱۳۹۴/۱۲/۲۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ گزارش عملکرد ۱۳۹۴/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ صورت های مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ گزارش عملکرد ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ گزارش عملکرد ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ صورت های مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ ۱۳۹۳/۰۳/۱۹ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ ۱۳۹۳/۰۳/۱۹ گزارش عملکرد ۱۳۹۲/۱۲/۲۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ گزارش عملکرد ۱۳۹۲/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) دانلود