صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
اهداف صندوق

 

 

 

 

اهداف و الزامات های سرمایه گذاری

 هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری صندوق

نصاب دارایی ها در صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام

در اندازه بزرگ

این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را به شرح جدول زیر صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام می کند. همچنین در طول عمر صندوق حد نصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:

شرح نسبت از کل دارایی های صندوق
سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازارپایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها و واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه ­گذاری غیر از اوراق بهادار» ثبت شده نزد سازمان حداقل 40 %  و حداکثر از 60 %  از کل  دارایی­های صندوق 
1-1 سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه حداکثر 10 %  از کل دارایی‌های صندوق 
۲-۱ سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر 20 %  از دارایی‌های صندوق که به بند 1 اختصاص داده شده­اند.
3-1 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در  یک صنعت حداکثر 30 %  از دارایی‌های صندوق که به بند 1 اختصاص داده شده­اند.
4-1 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 5 %  از کل سهام و حق تقدم سهام  منتشره ناشر
5-1- اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر 5 % از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
 6-1-  اخذ موقعیت فروش درقرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه­‌گذاری صندوق در سهام
7-1- واحدهای سرمایه­ گذاری صندوقق‌های سرمایه­ گذاری غیر از اوراق بهادار

حداکثر 5%  از کل دارایی­های صندوق و تا سقف 30 % از تعدادواحدهای صندوق سرمایه­پذیر که نزد سرمایه­‌گذاران می­باشد.

2- اوراق بهادار با درآمدثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداقل 40 %  و حداکثر از 60 %  از کل دارایی ­های صندوق 
1-2- اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 40 %  از دارایی‌های صندوق که به بند 2 اختصاص داده شده­ اند. 
2-2- اوراق بهادار با درآمد ثابت تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر 30 %  از دارایی‌های صندوق که به بند 2 اختصاص داده شده ­اند. 
3-2- اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول  حداکثر 15 درصد از ارزش کل دارایی­‌های صندوق و مشروط براینکه حداکثر 5 درصد از کل دارایی­‌های صندوق، در اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر سرمایه­ گذاری گردد.
4-2- گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر 25 %  از کل دارایی‌های صندوق 
3- گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس­‌ها حداکثر 5 %  از کل دارایی‌های صندوق