صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۳/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۹,۰۶۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۳۰,۹۴۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۸۸,۴۴۳,۳۵۱,۲۴۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۸۲۴,۱۲۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۷۶۰,۸۳۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۷۲۸,۸۰۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۳/۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
نوع صندوق
مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ ۱۵,۸۲۴,۱۲۱ ۱۵,۷۶۰,۸۳۶ ۱۵,۷۲۸,۸۰۶ -۳۲,۰۳۰ ۰ ۱۲۶,۳۲۳ ۰ ۵۷,۲۶۳ ۶۹,۰۶۰ ۱,۰۸۸,۴۴۳,۳۵۱,۲۴۲
  ۲ ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ ۱۵,۸۲۱,۲۵۳ ۱۵,۷۵۷,۹۶۹ ۱۵,۷۲۶,۱۹۹ -۳۱,۷۷۰ ۰ ۱۲۶,۳۲۳ ۰ ۵۷,۲۶۳ ۶۹,۰۶۰ ۱,۰۸۸,۲۴۵,۳۲۲,۰۰۰
  ۳ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ ۱۵,۸۱۸,۳۳۵ ۱۵,۷۵۵,۰۵۱ ۱۵,۷۲۳,۵۴۲ -۳۱,۵۰۹ ۰ ۱۲۶,۳۲۳ ۰ ۵۷,۲۶۳ ۶۹,۰۶۰ ۱,۰۸۸,۰۴۳,۸۵۱,۱۶۵
  ۴ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ۱۵,۹۲۵,۹۵۲ ۱۵,۸۶۴,۸۸۴ ۱۵,۸۳۳,۶۳۵ -۳۱,۲۴۹ ۰ ۱۲۶,۳۲۳ ۰ ۵۷,۲۶۳ ۶۹,۰۶۰ ۱,۰۹۵,۶۲۸,۹۱۰,۲۳۲
  ۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۱۵,۸۴۷,۵۶۱ ۱۵,۷۸۵,۲۸۳ ۱۵,۷۵۴,۲۹۴ -۳۰,۹۸۹ ۰ ۱۲۶,۳۲۳ ۰ ۵۷,۲۶۳ ۶۹,۰۶۰ ۱,۰۹۰,۱۳۱,۶۳۴,۶۵۱
  ۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۱۵,۷۶۴,۹۷۳ ۱۵,۷۰۳,۰۳۵ ۱۵,۶۷۲,۳۰۶ -۳۰,۷۲۹ ۰ ۱۲۶,۳۲۳ ۰ ۵۷,۲۶۳ ۶۹,۰۶۰ ۱,۰۸۴,۴۵۱,۵۷۳,۹۳۹
  ۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۱۵,۹۸۲,۳۹۳ ۱۵,۹۱۸,۹۲۹ ۱۵,۸۸۸,۴۶۱ -۳۰,۴۶۸ ۰ ۱۲۶,۳۲۳ ۰ ۵۷,۲۶۳ ۶۹,۰۶۰ ۱,۰۹۹,۳۶۱,۲۱۱,۷۲۱
  ۸ ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ ۱۶,۱۳۷,۹۸۳ ۱۶,۰۷۵,۹۲۱ ۱۶,۰۴۵,۷۱۴ -۳۰,۲۰۷ ۰ ۱۲۶,۳۲۳ ۰ ۵۷,۲۶۳ ۶۹,۰۶۰ ۱,۱۱۰,۲۰۳,۱۳۷,۹۵۱
  ۹ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۱۶,۱۳۵,۰۴۰ ۱۶,۰۷۲,۹۷۸ ۱۶,۰۴۳,۰۳۱ -۲۹,۹۴۷ ۰ ۱۲۶,۳۲۳ ۰ ۵۷,۲۶۳ ۶۹,۰۶۰ ۱,۱۰۹,۹۹۹,۸۸۶,۷۹۴
  ۱۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۱۶,۱۳۲,۰۹۸ ۱۶,۰۷۰,۰۳۷ ۱۶,۰۴۰,۳۵۳ -۲۹,۶۸۴ ۰ ۱۲۶,۳۲۳ ۰ ۵۷,۲۶۳ ۶۹,۰۶۰ ۱,۱۰۹,۷۹۶,۷۲۵,۹۱۸
  ۱۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ۱۶,۰۸۴,۱۴۴ ۱۶,۰۲۱,۹۸۷ ۱۵,۹۹۲,۵۶۳ -۲۹,۴۲۴ ۰ ۱۲۶,۳۲۳ ۰ ۵۷,۲۶۳ ۶۹,۰۶۰ ۱,۱۰۶,۴۷۸,۴۰۲,۴۷۸
  ۱۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۱۶,۰۰۴,۴۴۳ ۱۵,۹۴۲,۳۵۶ ۱۵,۹۱۳,۱۹۳ -۲۹,۱۶۳ ۰ ۱۲۶,۳۲۳ ۰ ۵۷,۲۶۳ ۶۹,۰۶۰ ۱,۱۰۰,۹۷۹,۱۲۰,۹۰۵
  ۱۳ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۱۵,۹۰۹,۳۲۶ ۱۵,۸۴۷,۸۶۱ ۱۵,۸۱۸,۹۵۸ -۲۸,۹۰۳ ۰ ۱۲۶,۳۲۳ ۰ ۵۷,۲۶۳ ۶۹,۰۶۰ ۱,۰۹۴,۴۵۳,۳۰۲,۳۶۳
  ۱۴ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ۱۵,۸۹۵,۳۶۴ ۱۵,۸۳۳,۹۶۸ ۱۵,۸۰۵,۳۲۵ -۲۸,۶۴۳ ۰ ۱۲۶,۳۲۳ ۰ ۵۷,۲۶۳ ۶۹,۰۶۰ ۱,۰۹۳,۴۹۳,۸۱۱,۰۸۳
  ۱۵ ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ ۱۵,۹۴۰,۶۶۱ ۱۵,۸۷۹,۹۰۴ ۱۵,۸۵۱,۵۲۱ -۲۸,۳۸۳ ۰ ۱۲۶,۳۲۳ ۰ ۵۷,۲۶۳ ۶۹,۰۶۰ ۱,۰۹۶,۶۶۶,۱۳۹,۶۶۲
  ۱۶ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ ۱۵,۹۳۷,۷۳۱ ۱۵,۸۷۶,۹۷۴ ۱۵,۸۴۸,۸۵۲ -۲۸,۱۲۲ ۰ ۱۲۶,۳۲۳ ۰ ۵۷,۲۶۳ ۶۹,۰۶۰ ۱,۰۹۶,۴۶۳,۸۰۲,۱۰۱
  ۱۷ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ ۱۵,۹۴۷,۵۳۹ ۱۵,۸۸۵,۶۹۲ ۱۵,۸۵۷,۸۳۰ -۲۷,۸۶۲ ۰ ۱۲۶,۳۲۳ ۰ ۵۷,۲۶۳ ۶۹,۰۶۰ ۱,۰۹۷,۰۶۵,۸۹۳,۶۹۴
  ۱۸ ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ ۱۵,۸۵۰,۳۷۳ ۱۵,۷۸۶,۶۷۸ ۱۵,۷۵۹,۰۷۷ -۲۷,۶۰۱ ۰ ۱۲۶,۳۲۳ ۰ ۵۷,۲۶۳ ۶۹,۰۶۰ ۱,۰۹۰,۲۲۷,۹۸۹,۸۵۱
  ۱۹ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ ۱۵,۸۴۷,۵۶۵ ۱۵,۷۸۳,۸۷۰ ۱۵,۷۵۶,۵۲۹ -۲۷,۳۴۱ ۰ ۱۲۶,۳۲۳ ۱۱۰ ۵۷,۲۶۳ ۶۹,۰۶۰ ۱,۰۹۰,۰۳۴,۰۹۲,۲۳۰
  ۲۰ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ ۱۵,۷۶۸,۵۵۴ ۱۵,۷۰۵,۴۵۰ ۱۵,۶۷۸,۴۱۲ -۲۷,۰۳۸ ۰ ۱۲۶,۳۲۳ ۰ ۵۷,۱۵۳ ۶۹,۱۷۰ ۱,۰۸۶,۳۴۵,۹۶۶,۶۳۱
  مشاهده همه